For arbeidsgivere

Arbeidsgivere i Norge er underlagt et omfattende og komplekst regelsett, hvorav arbeidsmiljøloven er sentral – men ikke den eneste loven arbeidsgiver må ha kjennskap til. I større bedrifter er det derfor ikke uten grunn at det gjerne arbeider egne jurister eller advokater hvis fulltidsjobb er «compliance» innen bl.a. det arbeidsrettslige segment.

I tillegg til å overholde regler på mer passivt grunnlag foreligger bedriftsøkonomiske incentiver som kan tale for bruk av midlertidige stillinger, konsulenttjenester, permanent utflytting av oppgaver/kompetanse utenfor bedriften, rasjonaliseringstiltak i form av sentralisering og nedbemanning mv. Arbeidstakers rettigheter står sterkt i Norge, og ikke rent sjeldent kan det oppstå interessekonflikter hvor bedriftsøkonomien tilsier en løsning som er uønsket for arbeidstaker, og som er strengt regulert i lovverket.

At arbeidervernet er sterkt er utslag av politisk styring i en årrekke, og lite en enkelt arbeidsgiver kan gjøre med. Imidlertid er ikke et sterkt vern av arbeidstakernes rettigheter det samme som et forbud mot rasjonaliseringstiltak. Rasjonaliseringstiltak av flere typer er lovlig, men på vilkår, og det stilles høye krav til arbeidsgivers saksbehandling og dokumentasjon. Vi kjenner arbeidsgivers muligheter, og har erfaring med arbeidsgivers vanlige utfordringer.

På dette grunnlag kan vi gi god veiledning som en ekstern «in house» advokat, enten det er veiledning i tilpassing til regelverket eller å finne løsninger på aktuelle problemer – enten det er tvist om saklig oppsigelse eller vurdering av om vilkår for nedbemanning er til stede.

Kort fortalt kan vi bidra forebyggende for å sikre at kontrakter, praksis, prosesser mv. er innenfor loven, men vi kan og bistå med å løse konflikter eller rettstvister som alt er oppstått.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidskontrakt er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og den bør inneha de viktigste forpliktelsene og rettighetene til partene. Noen reguleringer er lovpålagt, andre

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nedbemanning betyr en reduksjon av antall årsverk i virksomheten. For arbeidsgiver er det strenge krav for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Dette er