For arbeidstakere

Arbeidstakere i Norge har et sterkt rettighetsvern gjennom et komplekst regelverk, hvorav arbeidsmiljøloven som oftest er sentral. Som arbeidstaker kan en stå ovenfor en rekke problemstillinger gjennom et yrkesliv. De mest alvorlige problemstillingene er som oftest der hvor stillingen står i fare, og arbeidstaker risikerer å miste sitt levebrød, enten det er nedbemanning av noe slag eller oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Andre alvorlige problemstillinger er saker om varsling og gjengjeldelse, som kan påvirke både arbeidsmiljøet og karrieremulighetene. Hos oss jobber vi spesialisert med arbeidsrett, og vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette er en styrke når vi engasjeres, for vi har erfaringen som trengs for å vurdere hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og sist men ikke minst hvordan vi best mulig kan løse problemet.

Er problemstillingen at stilling står i fare ved oppsigelse er det viktig at arbeidstaker kjenner sine rettigheter etter loven, og utøver disse rettighetene når dette er hensiktsmessig. Imidlertid er regelverket ikke spesielt tilgjengelig for ikke-jurister, og det løper frister på flere av rettighetene. I slike tilfeller vil advokatbistand ofte være verdt kostnaden, fordi det er kostbart å miste jobben og fordi arbeidsgiver kanskje ikke har retten på sin side i en oppsigelse.

Noen ganger er svaret på problemstillingen heller ikke klar, verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver. I slike tilfeller vil det mange ganger være i begge parters interesse å finne en løsning som innebærer at arbeidstaker fratrer mot en kompensasjon (sluttavtale). Målet da er å sikre arbeidstakers økonomi en overgangsfase frem til arbeidstaker har funnet seg nytt inntektsgivende arbeid. Vi har erfaring med så vel forhandlingssituasjonen som avtaleutformingen, og vil kunne bidra med en mest mulig betryggende avtale ut fra den vanskelige situasjonen arbeidstaker befinner seg.

Vi søker og tidligst mulig avklaring på sakskostnadene, slik at arbeidstaker har forutberegnelighet i advokatutgiftene som pådras ved oppdraget. I den forbindelse søker vi bl.a. alltid å få arbeidsgiver til å dekke sakskostnadene som del av en sluttavtale.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp