En advokat snakker til en arbeidstaker om juridisk hjelp ved oppsigelse.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Gratis juridisk hjelp ved oppsigelse: Dine rettigheter

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp eller dekning av kostnadene. Først og fremst er det den offentlige ordningen for fri rettshjelp og bistand fra fagforeningen man eventuelt er medlem av. 

I denne artikkelen ser vi på dine rettigheter og muligheter i denne forbindelse.

Du er oppsagt. Hva gjør du?

En oppsigelse fra arbeidsplassen er både svært ubehagelig og en potensiell krise for din personlige økonomi. Det er imidlertid et sterkt oppsigelsesvern i Norge, og du bør snarest få klargjort dine rettigheter. Blant annet er det sterke formkrav til at en oppsigelse skal være gyldig, og det er mange frister å forholde seg til.

Umiddelbart bør du be om en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen dersom den ikke fremkommer, og et forhandlingsmøte.

Å få juridisk bistand på et tidlig tidspunkt kan være avgjørende for sakens gang og dine rettigheter. Du kan når som helst kontakte våre advokater for en vurdering.

Fri rettshjelp

Oppsigelse fra arbeidsgiver er et av de prioriterte områdene for den offentlige ordningen for fri rettshjelp.

«Arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består eller om erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold” kan innvilges fritt rettsråd etter rettshjelpslovens §11 og fri sakførsel etter §16.»

Det er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) som avgjør en søknad om fri sakførsel eller fritt rettsråd. Normalt er det advokaten som søker, men det er adgang til å søke om dette som privatperson også.

Les mer om erstatning ved oppsigelse eller avskjed her

Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Fri rettshjelp er behovsprøvd. Det vil si at det øvre grenser for inntekter og formue for at man skal kunne kvalifisere for bistand under ordningen.

Disse grensene er per 2023:

Enslig person

  • Maks bruttoinntekt per år: 350 000 kroner
  • Maks nettoformue: 150 000 kroner

Par:

  • Maks bruttoinntekt per år: 540 000 kroner
  • Maks nettoformue: 150 000 kroner

For inntekter over 100 000 kroner må du betale en egenandel. For fritt rettsråd utgjør den 1 x offentlig salærsats (1180 kroner). For fri sakførsel er det 8 x offentlig salærsats (9440 kroner).

Hvem passer fri rettshjelp for?

Med relativt lave inntektsgrenser, er fri rettshjelp egnet først og fremst for deg som har hatt liten inntekt foregående år.

De fleste med fast jobb over tid vil ofte falle utenfor. 

Imidlertid kan man ved oppsigelse få 18 ukers karantene før en har rett på dagpenger, om en er sagt opp på grunn av forhold ved deg som arbeidstaker. Sammen med det forhold at dagpengene grovt og upresist utgjør 2/3 av lønnsinntektene kan det likevel være at en faller innunder ordningen. 

Les også: Avskjed vs oppsigelse – advokaten forklarer

Fagforeningen hjelper deg

Dersom du er fagorganisert, vil organisasjonen din ofte kunne tilby juridisk bistand i oppsigelsessaker – som regel vederlagsfritt.

Fagforeningen vil også kunne delta i drøftelsesmøter og forhandlingsmøter med arbeidsgiver, så det er praktisk å bruke deres advokater.

Det største organisasjonene har egne juridiske avdelinger, mens andre benytter eksterne advokatfirmaer.

Dekning av advokatutgifter i sluttpakke fra arbeidsgiver

I oppsigelsessaker spiller forhandlingene med arbeidsgiver en stor rolle. Hvis du gjennom din advokat bestrider oppsigelsen, er det mange måneders ventetid før saken kommer opp for retten.

Mange bedrifter vil da kunne akseptere å gi en sluttpakke til arbeidstaker mot at oppsigelsen aksepteres. Sluttpakken består gjerne av et beløp som tilsvarer et visst antall måneders lønn, med arbeidstakerens eventuelle omkostninger i tillegg.

Advokaten vil alltid jobbe for at advokatsalærene inkluderes i sluttpakken.

Les også: Rettigheter ved nedbemanning

Du vinner saken – arbeidsgiver betaler dine saksomkostninger

Dersom saken ikke blir avgjort før den kommer til domstolene, må du  – med advokatens hjelp – fremme krav om at motparten, altså arbeidsgiver, dømmes til å betale dine saksomkostninger.

Vinner du saken. kan det være gode muligheter for at de gjør det. Det er imidlertid helt opp til dommerens skjønn, og noen ganger avkorter de advokatenes salærer.

En erfaren arbeidsrettsadvokat reduserer utgiftene

Hvis du ikke får dekket advokatutgiftene fullt ut, er det viktig for deg med en advokat som ikke bruker unødvendig mange timer og oppnår lite.

Her er det stor forskjell mellom en advokat som tar sin første arbeidsrettssak og en advokat som har drevet innenfor dette fagfeltet i årevis.

En rutinert arbeidsrettsadvokat danner seg raskt et bilde av din sak ut fra tilsvarende saker han har ført tidligere. Slik kan man umiddelbart angripe formelle feil fra arbeidsgiver, stille krav på dine vegne i forhandlingsmøte, og kanskje overbevise arbeidsgiveren om å komme til en ordning med deg på et tidlig tidspunkt.

I tillegg vil det selvfølgelig være betryggende å ha en advokat som er kjent med dine rettigheter, og hvordan de kan håndheves.

Les også: Arbeidskontrakter

Innledende gratis saksvurdering

Som nevnt er det viktig å reagere raskt dersom du får en oppsigelse, eller et varsel om oppsigelse fra arbeidsgiver. Send oss en uforpliktende e-post via skjemaet nederst på siden, og vi gir deg en rask tilbakemelding på hva vi kan hjelpe med.

Vanlige spørsmål

Ja. Du kan få innvilget fri rettshjelp, det vil si fritt rettsråd og fri sakførsel, hvis du er under de gjeldende inntekts- og formuesgrensene.

Inntektsgrensene for enslig og par er henholdsvis 350 000 og 540 000 kroner i bruttoinntekt. I tillegg skal du ikke ha høyere netto formue enn 150 000 kroner (2023).

Pris per time varierer ut fra advokatens erfaring og saksområde. En erfaren advokat vil på den annen side trenge færre timer. Kontakt vårt advokatfirma på denne siden, og vi kan gi deg et anslag på hvor mye din sak kan koste.

 

Kilder

Lov om fri rettshjelp (Rettshjelpsloven)

Rundskriv til fri rettshjelp

NOU 2020:5 Likhet for loven

https://www.statsforvalteren.no/portal/folk-og-samfunn/fri-rettshjelp/

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp