Oppsigelsestid: veiledning og viktige faktorer

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelsestid: veiledning og viktige faktorer

Oppsigelsestid er tiden hvor arbeidstaker har rett på arbeid og lønn selv om oppsigelse er gitt, enten den er gitt av arbeidstaker eller arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter på sin side å opprettholde jobbtilbudet, og lønnsforpliktelser i den samme perioden. Vi går i denne artikkelen nærmere inn på oppsigelsestid.

Oppsigelsestid er delvis valgfri

Oppsigelsestid er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3 , men kan og være regulert i en tariffavtale dersom arbeidsgivers foretak er bundet av tariffavtalen («tariffbunden»).

Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven regulerer et minstekrav til oppsigelsestid, og oppsigelsestiden kan ikke være mindre enn arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette med mindre det er avtalt i tariffavtale. Sistnevnte er imidlertid av liten praktisk betydning, da de aller fleste tariffavtaler avtaler oppsigelsestid som går utover arbeidsmiljølovens minstekrav.

Oppsigelsestid må derfor være iht. arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestidens korteste lovlige lengde, samt iht. tariffavtale – dersom arbeidsgivers foretak er tariffbundet. 

Oppsigelsestidens lengde

Arbeidsmiljølovens hovedregel om oppsigelsestid fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-3 første ledd, første og annen setning;

«Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale »

Det innebærer at oppsigelsestiden må være én måned med mindre en tariffavtale åpner for kortere oppsigelsesfrist, men at partene kan avtale lengre oppsigelsestid. Oppsigelsestiden kan være kortere i avtalt prøvetid, dette kommer vi nærmere tilbake til.

Arbeidstaker har videre rett på at oppsigelsestiden forlenges ved lengre ansettelse, og ved økende alder. I arbeidsmiljøloven § 15-3 andre ledd regulerer økt oppsigelsestid på bakgrunn av arbeidstid i virksomheten og lyder;

«For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.»

Fem års ansettelse gir altså rett til minst to måneders oppsigelsestid, og 10 års ansettelse gir rett til minst tre måneders oppsigelsestid.  

Arbeidsmiljøloven regulerer videre krav om økt oppsigelsestid når arbeidstaker har arbeidet minst 10 år sammenhengende i virksomheten, og alderen begynner å tilta. I arbeidsmiljøloven § 15-3 tredje ledd heter det;

«Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.»

Merk her at oppsigelsesfristen etter bestemmelsen er ulik for arbeidsgiver og arbeidstaker, ettersom arbeidstaker beholder rett til en oppsigelsestid på tre måneder mens arbeidsgivers plikt øker med alderen. Dette er et unntak fra hovedregelen som har sin begrunnelse i økt vern for eldre arbeidstakere. Regler om gjensidig oppsigelsesfrist kommer vi tilbake til nedenfor.

Ovennevnte gjennomgang viser hva arbeidstaker og for så vidt arbeidsgiver som minimum har krav på. Såfremt partene enes om det, eller en tariffavtale bestemmer annet er det imidlertid adgang til å avtale lengre oppsigelsesfrister enn det som følger av loven. 

Oppsigelsesfrist i prøvetid

I tilfeller hvor det er avtalt prøvetid følger det av loven at det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre annet er avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-3 syvende ledd. Det er dermed klart at en kan avtale lengre oppsigelsesfrist enn 14 dager. Det følger for øvrig av ordlyden og forarbeidene til eldre utgave av loven at en kan avtale kortere frist enn 14 dager også.

Når løper oppsigelsen fra?

Det følger av arbeidsmiljøloven §15-3 at oppsigelser løper «…fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted…» . Dette gjelder som utgangspunkt ikke avtaler med avtalt prøvetid, med mindre dette er avtalt. 

Oppsigelse i prøvetid vil normalt måtte regnes fra tidspunktet oppsigelsen er mottatt, og det antall dager med oppsigelsestid som er avtalt, med mindre partene har avtalt annet. 

Les også: Rettigheter ved nedbemanning

Når har oppsigelsen funnet sted?

Oppsigelsens virkningstidspunkt vil etter avtalelovens § 2 i sin alminnelighet være når den har kommet frem til mottakeren. 

I dette ligger det at avsenderen har risikoen for at en oppsigelse ikke kommer frem. 

For arbeidsgiver er det i utgangspunktet krav om at oppsigelsens leveres personlig eller sendes rekommandert. Tilsvarende plikt foreligger ikke for arbeidstaker, men arbeidstaker har den samme risikoen for at oppsigelsen har kommet frem. 

Ulik oppsigelsesfrist for arbeidsgiver og arbeidstaker 

Arbeidsmiljølovens preseptoriske regler legger opp til at oppsigelsestiden er gjensidig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er imidlertid ikke krav om dette i lovens ordlyd. 

Ulikheter i oppsigelsestid må antageligvis være i arbeidstakers favør for at reguleringen skal stå seg etter øvrige arbeidsrettslige og avtalerettslige regler. I praksis kan dette for eksempel være at arbeidsgiver har en oppsigelsesfrist på seks måneder, mens arbeidstaker har en oppsigelsesfrist på to måneder.

Avvik fra oppsigelsesfristene ved force majure

I arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd er det gitt generell adgang til å fravike avtalte oppsigelsesfrister dersom virksomheten på bakgrunn av force-majure hendelser må innstille driften helt eller delvis. 

Les også: Avskjed vs oppsigelse – advokaten forklarer

Avvik fra oppsigelsesfristene for virksomhetens øverste leder

Det er adgang til å fravike reglene om oppsigelse, herunder så vel krav om saklig begrunnelse som reglene om oppsigelsesfrist for virksomhetens øverste leder. 

Vilkårene er i hovedtrekk at det må være forhåndsavtalt at reglene om oppsigelse ikke gjelder, og at det er avtalt en etterlønn. 

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Det gjelder særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid. Dette følger dels av Ferieloven § 8, og dels av rettspraksis – bl.a. Høyesteretts avgjøre i Rt. 1997 s. 37. 

På nærmere vilkår foreligger det for arbeidstaker i hovedsak kan velge mellom å ikke avvikle ferie, avvikle ferien og at det da gis en ny sammenhengende oppsigelsestid etter ferien. Det er imidlertid ingen absolutt rett for arbeidstaker, og rettighetene vil være avhengig av når oppsigelse er gitt og hva slags ferierettigheter arbeidstaker har igjen for året mv.

Avvikling av oppsigelsestid

Partene står fritt til å avvikle en kortere oppsigelsestid, altså avvikle arbeidsforholdet tidligere enn regelverket eller arbeidsavtalen tilsier, etter at oppsigelse er levert. Slik avtale fordrer at begge parter er enige om dette forholdet. Dette er praktisk i tilfeller hvor arbeidstaker for eksempel har fått seg nytt arbeid, og ønsker en snarligere tiltredelse – og også arbeidsgiver ser dette som hensiktsmessig. 

Les også: Erstatning ved oppsigelse eller avskjed

Bistand fra advokat ved spørsmål om oppsigelse og oppsigelsestid

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand til sak om oppsigelse eller oppsigelsestid. Vi bistår enten det gjelder en aktuell oppsigelse, eller om det gjelder oppsigelsestid i arbeidskontrakter mv. Våre advokater har den kompetansen og erfaringen som behøves for å raskt avklare problemstillingen i saken, og hva vi ev. kan bistå med.

Det er kostnadsfritt å henvende seg til oss for å forhøre seg om problemstillingen, og betaling blir bare aktuelt såfremt det inngås et oppdrag.

Kilder:

 

Oppsigelsestiden er normalt fastsatt i arbeidsavtalen, og at da er det avtalt oppsigelsestid som gjelder med mindre arbeidstaker har rett på lengre oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven eller tariffavtale. Rett til tre måneder oppsigelsestid har man etter arbeidsmiljøloven ved minst ti års sammenhengende ansettelse. 

Etter at oppsigelse er gitt er det adgang til å avtale at oppsigelsestiden skal være kortere enn arbeidsavtalen eller regelverket tilsier. Det forutsetter frivillig avtale fra begge parter. Det er ikke adgang til å avtale kortere oppsigelsestid enn hva arbeidsmiljøloven og ev. tariffavtale har regulert. 

Oppsigelsestiden regnes vanligvis fra den første dagen i måneden etter at oppsigelse er gitt etter arbeidsmiljøloven. Ved prøvetidskontrakter regnes oppsigelsestiden vanligvis i dager. Oppsigelse er gitt når den er kommet frem.

Begge parter i arbeidsforholdet kan på nærmere vilkår kreve helt eller delvis ferieavvikling i oppsigelsestiden. Dette beror på flere omstendigheter, og kan bl.a. medføre at oppsigelsestiden løper etter at ferien er avviklet. 

Arbeidstaker har rett til å faktisk jobbe i oppsigelsestiden, og arbeidsgiver har på sin side rett til at arbeidstaker gjør dette. Brudd på denne sentrale forpliktelsen vil anses som avtalebrudd, og kan medføre et erstatningsansvar for så vel arbeidsgiver som arbeidstaker.

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp