En arbeidstaker leser om oppsigelsesvern ved sykdom og han rettigheter.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelsesvern ved sykdom: Dine rettigheter

Arbeidstakere har et særlig vern mot oppsigelse ved sykdom som medfører arbeidsutførhet. Verneperioden er 12 måneder fra arbeidsuførheten inntrådte. Her er de viktigste reglene både arbeidsgiver og arbeidstaker bør kjenne til.

I Norge er det et generelt oppsigelsesvern som gjelder alle arbeidstakere som i korte trekk innebærer at en ikke kan bli sagt opp fra jobben uten saklig grunn. Dette er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 15-7. I tillegg er det enkelte grupper som har et såkalt utvidet oppsigelsesvern. Et særlig oppsigelsesvern for de som er syke fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-8.

12 måneders oppsigelsesvern

Regelen i arbeidsmiljølovens § 15-8 første ledd lyder;

«1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte»

Dette samsvarer med tiden den sykmeldte har rett på sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver har dermed heller ikke noe lønnsansvar i denne perioden, utover betaling av arbeidsgiverperioden mv.

Arbeidstaker kan i prinsippet fortsatt sies opp av andre grunner enn sykdom. Et nærliggende eksempel kan være der arbeidsgiver har behov for å nedbemanne.

Det fordrer i så fall at grunnlaget for nedbemanning er til stede, og at arbeidsgiver kan dokumentere at dette ikke er et vikarierende motiv for å si opp den sykmeldte arbeidstakeren.

Oppsigelsesvernet etter 12 måneder

Det særskilte oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven §15-8 første ledd opphører altså etter ett år. Den ansatte vil imidlertid beholde det alminnelige oppsigelsesvernet etter §15-7. Oppsigelse må derfor være saklig begrunnet i bedriftens eller arbeidstakerens forhold. Langvarig sykdom kan i enkelte tilfeller aksepteres som saklig grunn.

Les også: Avskjed vs oppsigelse – advokaten forklarer

Saklighetskravet ved oppsigelse grunnet langvarig sykdom

For arbeidsgiver er det fortsatt ikke kurant å si opp en arbeidstaker på grunn av sykdom alene, selv om den særskilte verneperioden er utløpt. Rettspraksis gir flere eksempler på at oppsigelse på bakgrunn av sykdom aksepteres, men og på at det blir ansett som usaklig. 

Det er særlig tre momenter som vektlegges i denne sammenheng:

  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  • Framtidig prognose for sykefravær
  • Interesseavveining mellom virksomhetens og den arbeidstakers interesser

Les også: Erstatning ved oppsigelse eller avskjed

Har arbeidsgiver tilrettelagt arbeidet etter § 15-7?

Arbeidsgiver har en generell tilretteleggingsplikt for alle og spesiell tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. Utfallet av en oppsigelsessak kan i stor grad være avhengig av i hvilken grad arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging har vært utprøvd.

Eksempler på slike tiltak kan utledes av arbeidsmiljølovens forarbeider:

  • Anskaffelse eller endringer av teknisk utstyr
  • Endringer av fysiske innretninger på arbeidsplassen
  • Endringer i rutiner eller aktiv medvirkning av andre arbeidstakere
  • Regulering av arbeidstid, arbeidstempo, arbeidsmengde og tilrettelegging for bedre mestring av arbeidsoppgaver
  • Tiltak i forbindelse med trening, opplæring, eller omskolering

Tilrettelegging skal skje i den grad det er mulig. Det er for eksempel ikke meningen at det skal gå på bekostning av andre arbeidstakere, eller at det skal opprettes en ny stilling.

Arbeidstakers medvirkning til tilrettelegging er også noe som tillegges vekt. Hvis arbeidstaker har blitt tilbudt eller oppfordret til å søke en annen og mer egnet stilling i bedriften uten å gjøre det, vil en oppsigelse lettere kunne regnes som saklig.

Les også: Oppsigelse og rettigheter: Advokaten forklarer

Hvordan ser sykdomsbildet ut framover?

Uansett hvor lenge arbeidstaker har vært syk, er det det antatte framtidige sykefraværet og de problemer det medfører for arbeidsgiver som må være grunnen til oppsigelsen.

I praksis vil ofte fraværsprosenten over tid kunne være en indikasjon på sannsynligheten for fortsatt høyt sykefravær i fremtiden, med mindre det kan vises til konkrete omstendigheter som vil medføre at arbeidstaker kommer tilbake til full stilling. 

Interesseavveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser

Hensynet til arbeidstaker er et tungt moment. Arbeidsgiver må for eksempel akseptere utgifter til tilrettelegging og øvrige ulemper i forbindelse med arbeidstakers sykdom.

Det må likevel tas hensyn til praktiske ulemper for arbeidsgiver. En reduksjon av stillingsprosenten kan for eksempel gjøre det vanskelig å finne noen som kan utfylle denne prosenten. Hensynet til forutsigbarhet i virksomheten og til dens øvrige ansatte kan også noen ganger veie tyngre enn hensynet til den ansatte.

Les om arbeidskontrakter her

Advokatbistand ved oppsigelse på grunn av sykdom

Oppsigelse på grunn av sykdom kan være vanskelig. Spesielt i små bedrifter kan det være store kunnskapshull og usikkerhet om hvordan denne situasjonen bør håndteres.

Vil for eksempel mange korte påbegynte sykmeldinger til sammen utgjøre et års sykefravær? Det kan fort bli et vurderingstema. Dokumentasjon i forbindelse med tilrettelegging er et annet. 

For arbeidsgiver er det viktig å vise til hva som er avtalt i dialogmøter, og påse at dette i ettertid er fulgt opp fra både arbeidsgiver og arbeidstaker sin side. 

Vi tilbyr advokatbistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker, enten det er tilknyttet sykdom eller andre forhold. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av situasjonen på telefon eller kontaktskjemaet under. 

Kilder:

Vanlige spørsmål

Du har 12 måneders oppsigelsesvern fra det tidspunktet du ble syk. I denne tiden kan arbeidsgiveren ikke si deg opp på grunn av sykdom. Du kan derimot bli sagt opp andre grunner.

Det er begrensede muligheter til å si opp sykmeldte arbeidstaker de første 12 månedene. Dette fordi arbeidsmiljøloven presumerer at oppsigelsen da skyldes sykdommen. Det er imidlertid adgang til oppsigelse likevel, men det stilles enda høyere krav til arbeidsgiver prosess og dokumentasjon.

Etter 12 måneder opphører det særskilte oppsigelsesvern for sykdom. Arbeidstaker kan da sies opp dersom det foreligger saklig grunn i henhold til arbeidsmiljølovens § 15-7. Om sykdommen kan anses som saklig grunn, beror på en helhetsvurdering.

Om du mistenker at oppsigelsen har tilknytning til sykdommen bør en vurdere å bestride oppsigelsens og få oppsigelsesgrunnlaget gjennomgått av en advokat.

Arbeidsmiljøloven § 4-6 pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge «…så langt det er mulig». Konkret vil dette avhengig av sykdommen/skaden på den ene siden og mulighetene til virksomheten på den annen side. Dette må vurderes konkret i hvert tilfelle.  

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp