En leder snakker om restriksjoner i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nye restriksjoner i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft

Til tross for at forslaget om innstramming av regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak møtte betydelig motstand, spesielt fra arbeidsgiversiden, ble lovforslaget vedtatt og satt i kraft med virkning fra 1. april 2023

Lovendringen vil få store konsekvenser for mange virksomheter, særlig for bemanningsbransjen og andre virksomheter som ikke lenger kan leie inn personell fra bemanningsforetak under perioder med ekstraordinært høyt behov for arbeidskraft. Berørte virksomheter må tilpasse seg regelendringen, og finne nye måter å knytte seg til arbeidskraft på.

De viktigste endringene er som følger:

  • Muligheten for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er begrenset ved at innleie av arbeidskraft av “midlertidig karakter”, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a er avskaffet.
  • Innført godkjenningsordning for bemanningsforetak. Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024.
  • Lovfestet rett til fast ansettelse for arbeidstakere som har vært innleid i minst tre år sammenhengende jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 fjerde ledd.

Det antas at regelendringen vil kunne skape en vridning i arbeidsmarkedet ved utvidet bruk av entreprise der hvor næringsdrivende før brukte bemanningsforetak.

Lovendringen trådte i kraft fra 1. april 2023. Det er gitt overgangsordning for å sikre at berørte virksomheter får mulighet til å tilpasse seg. Det er vedtatt en overgangsperiode på tre måneder fra 1. april 2023 for allerede inngåtte kontrakter om inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Overgangsordningene gjelder kun for innleie- og oppdragskontrakter inngått før ikrafttredelsestidspunktet, 1. april 2023. Innen 1. juli 2023 må imidlertid alle berørte virksomheter ha tilpasset seg det nye regelverket. 

Forbudet mot innleie av arbeidskraft av «midlertidig karakter» er inntil videre gitt utsatt iverksettelse for innleie til avløsing av jordbruksforetak, samt for innleie til kortvarig arrangement. 

Kontakt oss om ved behov for tilpasning til det nye regelverket. 

Kilder:

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidstaker har all mulig grunn til å bestride en usaklig oppsigelse. Hvis han får medhold vil oppsigelsen kjennes ugyldig og han kan ha