En leder og en ansatt som snakker om Restriksjoner i regler for nedbemanning for konsern.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Restriksjoner i regler for nedbemanning for konsern

Stortinget har vedtatt et lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen konsentrer vi oss om de endringsforslagene som vedrører konserner.

Lovendringen berører bl.a. arbeidstakers stillingsvern. Selskapene som inngår i konsern får i en nedbemanningssituasjon plikt til å tilby annet passende arbeid i konsernet, samt å gi fortrinnsrett til ny stilling i andre deler av konsernet. Videre er det tilkommet regler om informasjon og drøfting også i konsernforhold. Hensikten med forslagene er å styrke arbeidstakernes vern og rettigheter i forbindelse med omstruktureringer.

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold utvides plikten til å tilby annet passende arbeid til å gjelde i alle foretak som inngår i et konsern. Den utvidede plikten gjelder i utgangspunktet for samtlige foretak i konsernet, men arbeidsgiver kan gjøre en avgrensning med hensyn til hvilke foretak som skal omfattes. Plikten inntrer etter at det er på det rene at det ikke finnes passende arbeid i det konsernselskap hvor arbeidstaker er ansatt.

Fortrinnsretten til ny ansettelse utvides også til å gjelde i alle foretak som inngår i konsernet.

Det skal etableres rammer for samarbeid, informasjon og drøfting i konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere. Det er morforetaket som blir ansvarlig for at det blir etablert en samarbeidsform, men dette skal skje i samråd med et flertall av de ansatte i konsernet eller en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet. Det kan etableres et samarbeidsorgan eller en annen tilsvarende samarbeidsform.

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2024. 

Selskap som inngår i et konsern bør sette seg grundig inn i de nye reguleringene, særlig selskap som vurderer omorganiseringer og nedbemanninger. Lovendringene stiller store krav til oversikt og koordinering på tvers i et konsern. Dette vil trolig innebære ytterligere krav til dokumentasjon av arbeidsgivers nedbemanningsprosess.

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om hvordan regelendringen påvirker din virksomhet.

Kilder:

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidstaker har all mulig grunn til å bestride en usaklig oppsigelse. Hvis han får medhold vil oppsigelsen kjennes ugyldig og han kan ha