En leder og en ansatt som snakker om Restriksjoner i regler for nedbemanning for konsern.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Restriksjoner i regler for nedbemanning for konsern

Stortinget har vedtatt et lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen konsentrer vi oss om de endringsforslagene som vedrører konserner.

Lovendringen berører bl.a. arbeidstakers stillingsvern. Selskapene som inngår i konsern får i en nedbemanningssituasjon plikt til å tilby annet passende arbeid i konsernet, samt å gi fortrinnsrett til ny stilling i andre deler av konsernet. Videre er det tilkommet regler om informasjon og drøfting også i konsernforhold. Hensikten med forslagene er å styrke arbeidstakernes vern og rettigheter i forbindelse med omstruktureringer.

Les også: Erstatning ved oppsigelse eller avskjed

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold utvides plikten til å tilby annet passende arbeid til å gjelde i alle foretak som inngår i et konsern. Den utvidede plikten gjelder i utgangspunktet for samtlige foretak i konsernet, men arbeidsgiver kan gjøre en avgrensning med hensyn til hvilke foretak som skal omfattes. Plikten inntrer etter at det er på det rene at det ikke finnes passende arbeid i det konsernselskap hvor arbeidstaker er ansatt.

Les om forskjellen mellom avskjed og oppsigelse her

Fortrinnsretten til ny ansettelse utvides også til å gjelde i alle foretak som inngår i konsernet.

Det skal etableres rammer for samarbeid, informasjon og drøfting i konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere. Det er morforetaket som blir ansvarlig for at det blir etablert en samarbeidsform, men dette skal skje i samråd med et flertall av de ansatte i konsernet eller en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet. Det kan etableres et samarbeidsorgan eller en annen tilsvarende samarbeidsform.

Les også: Rettigheter ved nedbemanning

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2024. 

Selskap som inngår i et konsern bør sette seg grundig inn i de nye reguleringene, særlig selskap som vurderer omorganiseringer og nedbemanninger. Lovendringene stiller store krav til oversikt og koordinering på tvers i et konsern. Dette vil trolig innebære ytterligere krav til dokumentasjon av arbeidsgivers nedbemanningsprosess.

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om hvordan regelendringen påvirker din virksomhet. Våre advokater hjelper arbeidstakere eller arbeidsgiver i saker om nedbemanning, og bistår til en hver tid klienter over hele landet.

Les om arbeidskontrakter her

Kilder:

 

Les mer i våre artikler under fag her

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp