To ansatte snakker med en advokat om fri rettshjelp ved avskjed.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Fri rettshjelp ved avskjed: Dine juridiske alternativer

Hvis du blir avskjediget fra jobben kan du ha rett på fri rettshjelp, dersom du ligger under inntektsgrensene. Det er imidlertid også andre muligheter for å redusere kostnadene. Vi ser nærmere på dette i denne artikkelen.

Forskjellen på avskjed og oppsigelse av arbeidsforhold

“Avskjed” betyr at du må gå på dagen, og at retten på lønn opphører samtidig. Ved en oppsigelse kan du jobbe ut den oppsigelsestiden som er oppgitt i arbeidskontrakten, eller i arbeidsmiljøloven hvis det ikke står noe. Du vil også få lønn i oppsigelsestiden.

Det er klart at en avskjed er et mye mer dramatisk virkemiddel med større konsekvenser for deg som arbeidstaker. Ikke bare står du plutselig uten jobb, men du vil også få problemer med å forklare deg om dette når du søker nye jobber.

Det vil derfor være viktig å oppsøke juridisk hjelp umiddelbart for å bestride avskjeden eller begrense skadevirkningene av den.

Les mer om oppsigelse og rettigheter her

Retten til fri rettshjelp ved avskjed

Det er offentlig ordning som kalles “Fri rettshjelp”. Gjennom denne kan du få støtte til nødvendige advokatutgifter i blant annet saker som gjelder opphør av arbeidsforhold.

Her kan du få bistand til fritt rettsråd og fri sakførsel fra advokat. Bistanden gis av Statsforvalteren. Advokaten vil undersøke dine muligheter for fri rettshjelp og søke for deg.

Ordningen er imidlertid behovsprøvd. Det betyr at du ikke skal tjene så mye eller ha for mye innestående på konto for å få fri rettshjelp.

Per 2023 er disse grensene som følger: Inntekt for enslig: 350 000 kroner i året Inntekt for par: 540 000 i året.

Øvre grense nettoformue: 150 000 kroner.

Har du inntekt over 100 000 kroner i året må du betale en egenandel.

Avskjed er som oftest begrunnet i arbeidstakers forhold, hvilket i tilfelle medfører at den som er avskjediget mister retten på dagpenger i 18 uker fra avskjedstidspunktet. Dette vil for en del medføre at de faktisk får rett til fri rettshjelp da det lite sannsynlig at de vil nå inntektsgrensene i inneværende år.

Les også: Avskjed vs oppsigelse – advokaten forklarer

Gratis hjelp fra fagforeningen?

Mange fagforeninger har en egen juridisk avdeling som kan bistå deg kostnadsfritt, utover fagforeningskontingenten. For de med dette tilbudet tilgjengelig vil det være naturlig å starte med å kontakte fagforeningen.

Foreningen vil bl.a. kunne bistå deg på møter med bedriftsledelsen, og hjelpe til med å tale din sak.

Om fagforeningen ikke når frem med dine krav eller bistanden avsluttes pga. begrensning i ytelsene eller tilsvarende kan du fortsatt ha krav på fri rettshjelp, enten ved fritt rettsråd eller fri rettshjelp.

Hva med deg som faller utenom?

De som er mest utsatte for avskjed i arbeidslivet er imidlertid oftest de som ikke har noen fagforening i ryggen, eller der hvor fagforeningens bistand kommer til kort.

I visse arbeidsmarkeder med stort innslag av unge arbeidstakere eller bruk av utenlandsk arbeidskraft kan det være useriøse arbeidsgivere med en lemfeldig omgang med kontrakter, oppsigelser, lønnsutbetalinger og bruk av avskjed på dagen.

Samtidig er inngangsporten til fri rettshjelp ganske smal. Du skal ikke ha tjent mye penger for å kunne benytte deg av den.

Det imidlertid en mulighet for at du kan få dekket advokathonorarer av motparten hvis du vinner fram i rettssystemet eller får forhandlet fram en sluttpakke.

Les også: Rettigheter ved nedbemanning

Forhandling om sluttpakke

Dersom det ikke er av stor betydning for deg å bli gjeninnsatt i stillingen du er blitt avskjediget fra, er ofte det beste advokaten kan gjøre for deg å komme til en god sluttpakke, sluttavtale eller fratredelsesavtale. Dette er tre begrep som omhandler samme omstendighet – at partene enes om å avslutte arbeidsforholdet.

En sluttpakke er ment å være en minnelig avtale, som tar høyde for usikkerheten av rettmessigheten i avskjeden for begge parter. Om avskjed er gitt i saken er det vanlig at avskjeden trekkes ifm. inngåelse av sluttavtale.

Sluttpakken består gjerne av noen måneders lønn, dekning av dine omkostninger og en vanlig arbeidsattest.

Det kan være muligheter for å få en slik sluttpakke selv arbeidsgiver skulle ha gode kort på hånden i en avskjedssak. Arbeidsgivere vil ofte ha et sterkt ønske om å bli ferdig med saken framfor å vente i flere måneder i rettssystemet på en avklaring, og i tillegg er ingen sak avgjort før den faktisk har vært i rettssystemet og rettskraftig dom foreligger.

Dekning av sakskostnader i retten

Hvis saken må sendes til retten, krever din advokat dekning av saksomkostninger fra motparten. I tillegg kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du har blitt påført, og kanskje også framtidige tap.

I og med at en avskjedigelse må anses særlig belastende for arbeidstaker, kan du også ha rett til en billighetserstatning / oppreisningserstatning. Den utmåles i så fall etter skjønn av domstolen.

Les mer om erstatning ved oppsigelse eller avskjed her

Erfarne arbeidsrettsadvokater reduserer utgiftene og gir bedre resultater

Om du er berettiget til fri rettshjelp eller ikke, er det avgjørende for deg at du får en advokat som kan levere de beste resultatene, og helst til en lavest mulig pris.

Advokatfirmaer som spesialiserer seg på arbeidsrett har den fordelen at de raskt ser formelle feil fra arbeidsgiver ved en avskjedigelsesprosess, og at de raskt kan vurdere grunnlaget for avskjeden. En hurtig avklaring her vil redusere antallet arbeidstimer, og gjøre regningen mindre totalt sett.

Dine muligheter til å få en god ordning med arbeidsgiver om en minnelig løsning – sluttpakke eller gjeninntredelse i stillingen – øker med advokatens kunnskaper og innsikt i fagområdet.

Det gjelder også dine muligheter til å vinne saken i domstolen.

Advokatene våre har lang erfaring med arbeidsrett, og bistår deg gjerne i saken din. Kontakt vårt advokatfirma ved å sende oss epost via skjemaet under artikkelen, og vi ser hva vi kan gjøre for deg.

Vanlige spørsmål

Fri rettshjelp er en offentlig ordning som kan dekke sakskostnader for søkere med få egne ressurser innenfor viktige sosiale og økonomiske saksområder, som trygderett, konflikter i husleieforhold og oppsigelse av arbeidsforhold.

Ja. Fri rettshjelp omfatter hjelp til arbeidstaker ved opphør av arbeidsforhold, herunder avskjed. Det forutsetter imidlertid at du ligger under inntekts- og formuesgrensen for denne ordningen.

Ja. Dersom du synes berettiget, vil advokaten rutinemessig søke om fri rettshjelp fra Statsforvalteren.

 

Kilder:

Rundskriv til fri rettshjelp
NOU 2020:5 Likhet for loven
Lov om fri rettshjelp (Rettshjelpsloven)

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp